Kontakt Dodaj do ulubionych Strona główna

WYSZUKAJ OGŁOSZENIE
                  Województwo                           Miejscowość                                 ID
 
Login:
Hasło:

Rejestracja umożliwia bezpłatne umieszczanie ogłoszeń w serwisie.

Zarejestruj się już teraz !
Przypomnij hasło
 
Regulamin umieszczania ogłoszeń w serwisie
Rejestr Audytorów.pl


Zapisz się na NEWSLETTER
 
 
Aktualności w serwisie Rejestr Audytorów Energetycznych - Świadectwo Energetyczne, Certyfikat Energetyczny, Audyt Energetyczny
Świadectwa energetyczne - publikacja zmian w Prawie Budowlanym.

Dziura prawna w nowelizacji Prawa Budowlanego - właściciel sam sobie wykona świadectwo energetyczne.

Świadectwa Energetyczne - wprowadzone zmiany w Prawie Budowlanym.

Poprawione przez Senat prawo budowlane w zakresie Świadectwa Energetycznego.


01.10.2009 r.

Świadectwa energetyczne - publikacja zmian w Prawie Budowlanym.


W dniu 01.10.2009 r. w Dzienniku Ustaw nr 161 poz. 1279 (Dz. U. nr 161 poz. 1279) została opublikowana ustawa z dnia 27.08.2009 r. - o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do podstawowych zmian wprowadzonych przez tą nowelizację należy obowiązkowe wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków podlegających umowie kupna - sprzedaży lub wynajmowi. Wprowadzono również możliwość wykonania świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku ze wspólną instalacją grzewczą na podstawie świadectwa energetycznego wykonanego dla całego budynku, przy czym właściciel (zarządca) ma 6 miesięczny czas na jego bezpłatne przekazanie wnioskodawcy.

Powyższe zmiany zaczną obowiązywać od dnia 15.10.2009 r.

Zmiana w zakresie obowiązku ubezpieczenia się audytora energetycznego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2010 r.
(mwa)04.09.2009 r.

Dziura prawna w nowelizacji Prawa Budowlanego - właściciel sam sobie wykona świadectwo energetyczne.


Z uwagi na zarzuty Komisji WE o braku transpozycji art. 10 Dyrektywy 2002/91/WE (tzw. dyrektywa EPBD - certyfikacja energetyczna budynków) dotyczącego niezależności ekspertów wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej powstała nowelizacja Prawa Budowlanego, która została uchwalona przez Sejm w dniu 27.08.2009 r.

Wprowadzony w tej nowelizacji przepis zawarty w art. 5 ust. 4a mówi że w przypadkach, o których mowa w ust. 4 (a więc sprzedaż, najem nieruchomości), świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jednak drugą ważną grupą nieruchomości poddawanych certyfikacji energetycznej są budynki nowobudowane, dla których ustawodawca zobowiązał właściciela do przedstawienia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego świadectwa energetycznego w trakcie procedury oddawania budynku do użytkowania.

W takim wypadku wprowadzony zapis art. 5 ust 4a wprowadził dziurę prawną, która umożliwia właścicielom nieruchomości (oczywiście posiadającym uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych) wykonać certyfikat energetyczny na własny użytek w celu oddania budynku do użytkowania.
(mwa)


30.08.2009 r.

Świadectwa Energetyczne - wprowadzone zmiany w Prawie Budowlanym.


Na posiedzeniu w dniu 27.08.2009 r. Sejm zaakceptował 10 z 11 poprawek Senatu oraz uchwalił zmianę Prawa Budowlanego w zakresie wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej. Nowelizacja ta wprowadziła następujące istotne zmiany:
1. Obligatoryjnie wprowadziła obowiązek wykonania świadectwa energetycznego dla nieruchomości (budynków, lokali mieszkalnych, części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową), które podlegają zbyciu lub wynajmowi. Wyjątek wprowadzono dla przeniesienia własności pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, a osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
2. Świadectwo energetyczne wykonane w celu sprzedaży lub najmu nieruchomości nie będzie mogło być sporządzone przez właściciela nieruchomości.
3. Certyfikat energetyczny sporządzany dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku ze wspólną instalacją ogrzewania może być opracowany na podstawie certyfikatu energetycznego dla całego budynku. W takim wypadku właściciel, zarządca budynku ma w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku przez zainteresowanego obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dla całego budynku i przekazania nieodpłatnie jego kopii osobie składającej wniosek.
4. Poszerzono liczbę osób mogących wykonywać certyfikaty energetyczne o osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej oraz ukończyły studia magisterskie albo inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
5. Wprowadzono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej przez osoby uprawnione. Audytorzy wykonujący certyfikaty energetyczne będą musieli wykupić polisę w okresie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.
6. Dla osób wykonujących świadectwa energetyczne bez stosownych uprawnień wprowadzono sankcje w postaci kary grzywny.
7. Zachowują ważność świadectwa energetyczne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa Prawo Budowlane zostanie skierowana do podpisu przez Prezydenta.
(mwa)


27.08.2009 r.

Poprawione przez Senat prawo budowlane w zakresie Świadectwa Energetycznego.


Poniżej przedstawiamy pełny tekst znowelizowanego Prawa Budowlanego wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Senat (tekst wytłuszczony):

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) w ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
"f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;",
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.",
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu."
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.",
e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
"5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:
1) budowlanej dokumentacji technicznej,
2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej
- może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.",
f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.",
g) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
"13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ).
14. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11.",
h) w ust. 15 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:";
2) po art. 5 dodaje się art. 5(1) i art. 5(2) w brzmieniu:
"Art. 5(1). 1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3;
2) pozbawienia praw publicznych;
3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia;
4) niedopełnienia obowiązków określonych w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, po przeprowadzeniu, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1-5.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.
5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tę osobę uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wpisanie tej osoby do rejestru, o którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji.
7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień.
Art. 5(2). 1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest:
1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat;
2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa;
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.";
3) w art. 62:
a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
"1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.",
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.";
"5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.";
4) uchyla się art. 63a;
5) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.".
6) w art. 93 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
"11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,".


Art. 2.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 155 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
,,8) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.";
2) w art. 181 w ust. 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
,,8) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.";
3) w art. 186 w ust. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
,,7) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.".

Art. 2a.
Zachowują ważność świadectwa charakterystyki energetycznej wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym brzmieniu.


Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

Ogłoszenia Rejestr Audytorów Rejestr Szkoleń Świadectwa Energetyczne Reklama na stronie Aktualności Forum Kontakt