Kontakt Dodaj do ulubionych Strona główna

WYSZUKAJ OGŁOSZENIE
                  Województwo                           Miejscowość                                 ID
 
Login:
Hasło:

Rejestracja umożliwia bezpłatne umieszczanie ogłoszeń w serwisie.

Zarejestruj się już teraz !
Przypomnij hasło
 
Regulamin umieszczania ogłoszeń w serwisie
Rejestr Audytorów.pl


Zapisz się na NEWSLETTER
 
 
Regulamin Rejestru Audytorów Energetycznych - Świadectwo Energetyczne, Certyfikat Energetyczny, Audyt Energetyczny


REGULAMIN UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE REJESTR AUDYTOROW.PL:

1.  Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu www.rejestraudytorow.pl (dalej jako Rejestr Audytorów) oraz zamieszczania ogłoszeń na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej na podstronie Ogłoszenia (dalej jako Ogłoszenia).

2.  Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie Rejestr Audytorów (dalej jako Użytkownik) przed umieszczeniem Ogłoszenia w serwisie Rejestr Audytorów zobowiązany jest do zarejestrowania swoich danych w serwisie. W przypadku posiadania aktywacji w Rejestrze Audytorów przed umieszczeniem Ogłoszenia Użytkownik ma obowiązek się zalogować.

3.  Mając aktywne konto Użytkownik ma możliwość zamieszczania nieograniczonej liczby Ogłoszeń przez okres aktywacji.

4.  Umieszczenie Ogłoszenia w serwisie Rejestr Audytorów jest bezpłatne.

5.  Ogłoszenia zamieszczone w serwisie Rejestr Audytorów będą publikowane przez okres wskazany przez Użytkownika, przy czym w ostatnim dniu publikacji do godziny 20.00. Po tym okresie Ogłoszenie staje się niewidoczne dla Odwiedzających, a Użytkownik otrzymuje od Rejestru Audytorów email z informacją o złożonych przez Odwiedzających ofertach cenowych na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.

6.  Podmiot składający ofertę cenową na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej (dalej jako Odwiedzający) do Ogłoszenia Użytkownika przed złożeniem powyższej oferty zobowiązany jest do zarejestrowania swoich danych w serwisie Rejestr Audytorów. W przypadku posiadania aktywacji w Rejestrze Audytorów przed umieszczeniem oferty cenowej Odwiedzający ma obowiązek się zalogować.

7.  Odwiedzający może złożyć tylko jedną ofertę cenową dla danego Ogłoszenia. W przypadku złożenia kilku ofert przez Odwiedzającego do jednego Ogłoszenia Rejestr Audytorów upoważniony będzie do usunięcia wszystkich ofert Odwiedzającego.

8.  Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do Rejestru Audytorów należy po zalogowaniu wybrać opcję "Dodaj ogłoszenie", znajdującą się w Panelu Użytkownika. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, aby Ogłoszenie zostało umieszczone w Rejestrze Audytorów należy zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj”. Użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonego Ogłoszenia po wybraniu opcji „Zarządzaj swoimi ogłoszeniami”.

9.  Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż serwis Rejestr Audytorów. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż serwis Rejestr Audytorów, uważane jest za reklamę. W takim przypadku ogłoszenie takie będzie natychmiast usuwane z serwisu.

10.  Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela serwisowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu Rejestr Audytorów.

11.  Z uwagi na treść pkt 10 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Rejestru Audytorów. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.

12.  W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 11 powyżej przez podmioty trzecie Rejestr Audytorów podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika.

13.  Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu, w szczególności kod PHP, HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Rejestrowi Audytorów.

14.  Zabrania się umieszczania w serwisie ogłoszeń lub ich elementów (np. zdjęć) o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.

15.  W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako „Miejscowość” umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

16.  Rejestr Audytorów upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu lub serwisów, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika.

17.  Umieszczając ogłoszenie w serwisie Rejestr Audytorów Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwis Rejestr Audytorów.

18.  Rejestrując sie w serwisie Rejestr Audytorów, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia w ww. przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia w serwisie Rejestr Audytorów  rówznoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia przez Rejestr Audytorów na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych Rejestru Audytorów.

19.  O ile składający ofertę (Odwiedzający) odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Odwiedzający zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi i miejscowymi przepisami prawa.

20.  Jeżeli w procesie korzystania z usług Rejestru Audytorów Użytkownik lub Odwiedzający podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik lub Odwiedzający nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik lub Odwiedzający zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Rejestr Audytorów o zmianach mailem na adres biuro@rejestraudytorow.pl.

21.  Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Rejestr Audytorów w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Rejestrem Audytorów. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.

22.  Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie Rejestr Audytorów za pomocą jakiegokolwiek oprogramowania. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Rejestr Audytorów, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.

23.  Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Rejestr Audytorów i podmioty współpracujące z Rejestrem Audytorów elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.

24.  Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

25.  Uwagi związane z funkcjonowaniem Rejestru Audytorów będą przyjmowane na adres email: uwagi@rejestraudytorow.pl .

 

 

 

Ogłoszenia Rejestr Audytorów Rejestr Szkoleń Świadectwa Energetyczne Reklama na stronie Aktualności Forum Kontakt