Kontakt Dodaj do ulubionych Strona główna

WYSZUKAJ OGŁOSZENIE
                  Województwo                           Miejscowość                                 ID
 
Login:
Hasło:

Rejestracja umożliwia bezpłatne umieszczanie ogłoszeń w serwisie.

Zarejestruj się już teraz !
Przypomnij hasło
 
Regulamin umieszczania ogłoszeń w serwisie
Rejestr Audytorów.pl


Zapisz się na NEWSLETTER
 
 
Rejestr Audytorów Energetycznych - Świadectwa Energetyczne, Certyfikaty Energetyczne, Audyty Energetyczne

 

Kiedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania musi być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Kopię świadectwa energetycznego należy dostarczyć wraz z innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Dla każdego budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z dnia 28.08.2009 r. od dnia 15.10.2009 r. w przypadku powyższych umów zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo energetyczne.

Jakie obiekty zwolnione są z wykonywania certyfikatów energetycznych?

Zwolnione z wykonywania certyfikatów energetycznych są obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. 

Kto może wykonywać świadectwa energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami

wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.  

Nowelizacja prawa budowlanego od 15.10.2009 r. dała możliwość wykonywać certyfikaty energetyczne osobom mającym wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyczne i pokrewne oraz mającym uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej i instalacyjnej lub które odbyły szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem infrastruktury.

Jaki jest okres ważności świadectw charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. 

Czy sporządzać świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego czy dla budynku?

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku. 

W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku. 

Od 15.10.2009 r. nowelizacja prawa budowlanego umożliwiła również w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W takim przypadku, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. 

Gdzie przechowywać certyfikat energetyczny?

W związku z tym, że certyfikat energetyczny dotyczy budynku (nie właściciela) najlepiej przechowywać go z innymi dokumentami dotyczącymi budynku. 

W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

Ogłoszenia Rejestr Audytorów Rejestr Szkoleń Świadectwa Energetyczne Reklama na stronie Aktualności Forum Kontakt